• فلزیابی بسیارقوی جهت پیدا کردن سکه
  • مدار حساسیت بالا به فلزات